• Výstava KUŘIM

  Tradiční výstava králíků, drůbeže a holubů s regionální účastí Kuřim 2023 se uskuteční ve dnech 14. - 15.října 2023 ve výstavním areálu na ulici Otevřené. Více informací v rubrice Výstava Kuřim.

 • Aktuality

  Naše ZO rozšířila svoje řady o další členy, včetně mladých chovatelů. Máme co nabídnout….

 • Partneři a sponzoři naší výstavy

  Město Kuřim – hlavní partner výstavy Zahradnictví u Kopřivů Šebrov, SABE spol. s.r.o., Minimax GmbH&Co.KG, PIVNÍ KLUB, AUTOPETR s.r.o., KAMPOS, s.r.o., JOHNY SERVIS s.r.o., KONY trade s.r.o., Steinex a.s., STAPROP, Ekofarma Nelepeč, Pivovar Na Kopečku, Jan Brandtner – stavební, pokrývačské a zednické práce, Ing. Josef Sojka – Nákup a prodej zemědělských produktů a potřeb

 • Aktuality

  Počet chovaných plemen králíků jsme rozšířili o další výstavně atraktivní…

 • Nabízíme členství

  Přijďte mezi nás! Informace a formulář přihlášky v rubrice Přihláška do spolku.

 

Pravidla soutěží o nejlepší chovatele králíků, drůbeže a holubů ZO ČSCH Kuřim platná od roku 2012
Z důvodu sjednocení podmínek soutěží o nejlepší chovatele králíků, drůbeže a holubů Základní organizace Českého svazu chovatelů Kuřim jsou stanovena tato pravidla:
1. Každý chovatel, který má zájem se zúčastnit soutěže či soutěží o nejlepšího chovatele v jednotlivých odbornostech, obdrží a následně postupně v průběhu kalendářního roku po absolvování jednotlivých výstav vyplní tabulku s názvem „Soutěž o nejlepšího chovatele králíků, drůbeže a holubů ZO ČSCH Kuřim - rok..." . Formulář tabulky bude kdykoliv k dispozici na webových stránkách ZO ČSCH Kuřim na adrese: www.chovatelekurim.cz.

2. V tabulce jsou výstavy rozděleny do tří kategorií – kategorie I (soutěžní výstava mezi organizacemi), kategorie II (výstavy národní, krajské, oblastní a speciálky) a kategorie III (místní výstavy mimo soutěžní výstavy mezi organizacemi). Každá z těchto tří kategorií má jiný přepočtový koeficient, aby byla zdůrazněna důležitost či náročnost výstavy. Stolní hodnocení se do soutěže nezapočítává.

3. Do soutěže se započítávají výsledky ze soutěžní výstavy mezi organizacemi (kategorie I), ze dvou velkých výstav (kategorie II) a ze tří výstav malých (kategorie III). Musí se jednat o výstavy, kde jsou zvířata hodnocena standardním svazovým způsobem.

4. Každý chovatel, který má zájem se soutěží o nejlepší chovatele zúčastnit, musí bezpodmínečně se svými zvířaty absolvovat výstavu soutěžní mezi organizacemi. V případě, že se této výstavy z jakýkoliv důvodů nezúčastní, nemůže být v soutěžích o nejlepší chovatele hodnocen.

5. Předmětem soutěže jsou pouze zvířata vlastního chovu, nikoliv zvířata koupená apod..

6. Seznam velkých výstav (kategorie II) :

 • Celostátní výstava
 • Oblastní výstava Brno
 • Krajská výstava
 • Výstava Vysočiny Bohdalov
 • Výstava Moravy a Slezska Přerov
 • Národní výstava mladých králíků a mladé drůbeže
 • Oblastní výstava mladých králíků

7. Z velkých výstav má chovatel možnost vybrat dvě výstavy, kde získal na svá zvířata nejlepší ocenění. Z malých výstav má možnost vybrat tři výstavy, kde získal na svá zvířata nejlepší ocenění. Velká výstava může nahradit malou výstavu. Koeficienty jsou samozřejmě shodné s malou výstavou.

8. V návaznosti na výše uvedené je zpracována tabulka k zaznamenání informací pro výpočet bodového hodnocení úspěchů soutěžícího chovatele. Tabulka je vyhotovena pro daného chovatele a jedno plemeno či barevný ráz. Chová-li chovatel více plemen či druhů zvířat, vyplní daný počet tabulek dle vlastního zájmu (např. chová-li jedno plemeno králíka, ale ve dvou barevných rázech, vyplní celkem 2 tabulky, chová-li ještě některé plemeno drůbeže, bude vyplňovat ještě třetí tabulku pro tuto drůbež atd.). V případě holubů byla dohodnuta výjimka, že tabulka bude pouze pro dané plemeno, ale je možné sem uvést současně více barevných rázů. Všechny vyplněné tabulky budou předmětem hodnocení vedoucích jednotlivých odborností. Vyplňování tabulek a účast v soutěži o nejlepšího chovatele je dobrovolná, nikoliv povinná !!!

9. Do bodového hodnocení u každé výstavy (název a místo výstavy je nutno do tabulky vypsat do 2.sloupce) budou chovatelem zapsána bodová hodnocení (3.sloupec tabulky). Do tabulky je možné vepsat bodové hodnocení maximálně 3 ks králíků, 3 ks drůbeže nebo 5 ks holubů, vše vlastního chovu. Předpokládá se, že do tabulky budou vpisovány body nejlépe hodnocených zvířat.

10. V případě posouzení králíků v kategorii mláďat- jednotlivců (mimo kolekce) bude za hodnocení mládě výborné počítáno 96,0 bodů, za mládě velmi dobré 94,0 bodů, za mládě dobré 92,0 bodů, za mládě dostatečné 89,0 bodů a výluka nebo neklasifikováno – 0 bodů.
Klasifikace u drůbeže – nedospělá znamená 0 bodů, klasifikace u holubů – nehotový výletek znamená 0 bodů.

11. V případě nejasností či pochybností k vepsaným bodovým hodnocením, musí chovatel na základě výzvy vedoucího odbornosti předložit oceňovací lístky či doložit jiným způsobem, např. katalogem z výstavy s bodovým hodnocením. Pokud takto ve stanoveném termínu neučiní, bude následně ze soutěže vyřazen.

12. Z každé zapsané výstavy bude ve 4.sloupci chovatelem proveden bodový součet (prostý součet bodového hodnocení) a dále v 5.sloupci tabulky vypočítán celkový součet s příslušným koeficientem výstavy (bodový součet ze 4.sloupce vynásobený příslušným koeficientem výstavy).

13. Na závěr chovatelského (kalendářního) roku sečte chovatel celkový počet získaných bodů, což je prostý součet 5.sloupce tabulky. Následně předá takto vyplněnou tabulku vedoucímu příslušné odborností ZO ČSCH Kuřim, a to nejpozději do termínu 10.února následujícího kalendářního roku (např. osobně či na pravidelném měsíčním jednání výboru ZO) tak, aby na výroční členské schůzi konané v březnu každého kalendářního roku mohly být výsledky soutěží o nejlepší chovatele zveřejněny a předány putovní poháry.

14. Jména vítězných chovatelů jednotlivých odborností budou vyznačena na putovním poháru dané odbornosti a pohár bude vítězi zapůjčen, a to dobu do následujícího ročního hodnocení soutěže, max.však do 10.února následujícího kalendářního roku.

15. V případě rovnosti bodů prvních dvou soutěžících chovatelů, budou udělena dvě první místa a na putovní pohár budou uvedena obě dvě jména. V tomto případě nebude pohár zapůjčen jednotlivým chovatelům po dobu do následujícího ročního hodnocení soutěže.

16. Získání putovního poháru do osobního vlastnictví je možné pouze za těchto podmínek:
chovatel je vítězem tří ročníků soutěže jdoucích po sobě nebo 5x v období 10 let.

Formulář tabulky „Soutěž o nejlepšího chovatele králíků,drůbeže a holubů ZO ČSCH Kuřim – rok ..."

Návrh pravidel soutěží o nejlepší chovatele ZO ČSCH Kuřim od roku 2012 byl schválen členskou schůzí ZO ČSCH dne 4.3.2012.

 

 

Copyright © 2024 Český svaz chovatelů Základní organizace Kuřim Rights Reserved.